Спешно се търси подкрепа за Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични разстройства

Търсим спешна подкрепа за набиране на 4000 лв за дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични разстройства в София
Unicredit Bulbank, филиал Сердика,
IBAN BG69 UNCR 7000 1520 5563 75,
BIC: UNCRBGSF

В момента приключва изпълнението на проект Интегра, финансиран от Фонд Социална закрила към МТСП – Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични разстройства в София с капацитет 20 човека. Това е единственият център на територията на град София, който предлага безплатни услуги за хората с психични разстройства.

В същото време от миналата година се водят преговори със Столична община за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психична разстройства. На този етап Общинският съвет излезе с решение за разкриването на такава услуга с капацитет 65 човека, което ще се случи догодина, след провеждане на конкурс за избор на доставчик. Проект „Интегра” има за цел да разработи пилотно услугата.

За съжаление средствата по проект „Интегра” са изчерпани и нямаме все още сигурно финансиране за следващите няколко преходни месеца. Месечната издръжка на услугата изисква 4000 лв. за поддържане на основния минимум от дейности за функциониране на центъра.

С уважение:
Ася Алексиева
Председател на СРПСРБ

Подробно описание на дейността на Центъра:

Основната цел на проекта е да се задвижи дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични разстройства с капацитет 20 човека, с оглед предоставянето на висококачествена, достъпна и адекватна на потребностите социална услуга в съответствие с държавната политика. Наши основни клиенти са хора с психични разстройства, както и близки на хора с психични разстройства, когато става въпрос за случаи, в които не е направено психиатрично диагностициране, липсва съзнание за болест или съдействие за адекватно лечение.
ЦСРИ е регистрирана услуга в АСП през август 2013г. с Удостоверение за регистрация № 1239-02. Организацията ни разполага с етаж от къща, нает с дългосрочен договор. На етажа има фоайе за изчакване, кабинет за групова работа, кабинет за индивидуална работа, кабинет на ръководител и социален работник, административен офис, санитарен възел. Във същата сграда се намира амбулатория за психично здраве „Адаптация”, с която имаме добри работни отношения.
Екипът ни се състои от специалисти с длъжности ръководител, социален работник, психолог юрист. На длъжност технически сътрудник сме наели човек с ТЕЛК за психични болести, който вече е обучен до голяма степен да се справя самостоятелно със задълженията си. Числеността на персонала е съобразена с изискванията по Методика за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността.
ЦСРИ на хора с психични разстройства предлага комплекс от програми, които поставят акцент върху постигането на реално и ефективно социално включване на хората с психични проблеми. Едната програма – Обучения в самостоятелен живот и социална интеграция цели създаване на възможности за социална интеграция чрез обучения в умения за самостоятелен живот и създаване на условия за социални контакти, различни изяви и възстановителни дейности чрез различни методи. В тази програма се включват групи по:
Трудотерапия – целта на трудотерапията е да развие умения за търсене и намиране на работа. Основна дейност е подготовката за осъществяване на модела „Преходно работно място”.
Арттерапия и Музикотерапия– които се използват за повлияване и психотерапевтична корекция, чрез изкуство, творчество и музика.
Свободно време, отдих и развлечения – групови занимания, чиято основна цел е социалната интеграция. Те подпомагат клиентите да отстояват своята независимост и да бъдат способни да водят самостоятелен живот в общността.
Също така в програмата са предвидени обучителни модули, свързани с развиване на различни социални умения – основни разговорни умения, управление на собствените финанси, умения в застъпничество и правна култура.
В момента се осъществяват групи по арттерапия, компютърна грамотност, философия и свободно време по желание на клиентите ни.
Във втората програма: Психосоциална рехабилитация е включена мобилна социална работа, която цели подкрепата на клиентите в справянето им със заобикалящата среда, включително сътрудничество с други институции и услуги, сътрудничество с работодатели, изграждане на умения за задържане на работното място. Друга основна дейност на програмата е водене на случай и социално-правното консултиране, което е свързано с предоставяне на информация в областта на социалната закрила за възможностите за подкрепа; изисквания, срокове и насочване към съответните институции, от които може да бъде получена подкрепата, както и за други важни правни въпроси. Тази дейност се извършва и на терен. Индивидуалното психологическо консултиране също е включено в тази програма. То цели краткосрочна психотерапевтична работа, която позволява да се формулира проблем на ниво, по-дълбоко от нивото на оплакванията и симптомите. Насочена е към възстановяване и поддържане на психическото равновесие.
Третата програма е Работа с роднини. За успешна психосоциална рехабилитация и интеграция е изключително важна ролята на близките на хората с психични разстройства. Тази програма предвижда индивидуална и групова работа с роднини и близки с цел психообучение, план за действие при кризисни ситуации, подкрепа, осигуряване на система от продължаващи действия в домашни условия.

Заслушай се. Екатерина Пасева

Screenshot-21

Екатерина е от усмихнатите, енергични и позитивни млади хора, с които наистина е приятно да се общува. Тя е и едно от лицата на кампанията Заслушай се.

Разкажи ни за кампанията Заслушай се и как се включи ти в нея?
“Заслушай се” е информационна кампания, създадена от Ашод Дерандонян. Целта на кампанията е да се осигури равен достъп до информация, образование, професионално развитие и пълноценно участие в обществения живот за хората с увреден слух. Включих се в кампанията с огромно желание след като разбрах, че съм поканена.

Кои са основните предизвикателства лично за теб – работа, среда, хора?
За мен е чест да участвам в тази кампания, защото имам щастието да се запозная с още повече хора. Хора, на които мога да кажа не само моя опит, а и да науча техния – успехите им, мечтите, несполучливи моменти в живота и желания. Не приемам участието ми в тази кампания като обикновена работа, а отговорност както за мен, така и за хората, които ме заобикалят.

Разкажи ни за твоето образование и професионален път накратко.
Следвам „Кино и телевизия“- оператор и Майнър програма „Фотография“, III-та година съм. Интересно ми е, научавам непознати за мен неща. С трупането на опит и работата в екип се подготвям за професиите, за които мечтая. Бях на стаж в ТВ Евроком, след това в ТВ БНТ. Надявам се да ме приемат на работа и слухът ми да не е проблем за рабодателите.

Как можем, като общество, да помогнем повече за по-активното социално включване на хората с нарушен слух?
Хората с увреждания не трябва да се страхуват от трудностите,но трябва някой да им помогне и тласне напред. Кампанията „Заслушай се“ информира обществеността за реалността и препятствията,които срещаме и преодоляваме.Важно е младите хора-нашите връстници ,състуденти,колеги да ни опознаят и разберат,че няма разлика във възприемането на света между нас и тях.

Какво си пожелаваш в личен план?
Всеки човек мечтае. С голяма упоритост преследвам мечтите си, защото искам те да се сбъднат. Безкрайно съм радостна, че семейството ми ме подкрепя във всичко, дава ми съвети. От тях получавам най-голямата любов, която ми дава кураж и сигурност. Най-добрите ми приятели, които се броят на едната ръка, също ме подкрепят. Мечтите ми са да бъда оператор, фотограф и да се реализирам. Желая също да опозная света,да запазя в кадри и снимки неговата преходност. В недалечно бъдеще искам да имам прекрасно семейство.
Уверена съм,че всичко това ще стане, ще бъде!

и Ашод за кампанията Заслушай се